Skip to main content

Arquitecte/a

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció mitjançant convocatòria pública i amb el sistema de concurs-oposició d’una plaça d’Arquitecte/a temps parcial (TP), classificada a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Vall-Llobrega a l’escala d’Administració Especial, subescala Tècnica, classe Tècnica Superior, subgrup A1, en règim de funcionari de carrera, provinent de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022, publicada en el BOP de Girona núm. 188, de data 30 de setembre de 2022, i en DOGC núm. 8763, de data 30 de setembre de 2022, en règim de funcionari de carrera, i creació d’una borsa de treball per donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal funcionari interí de places amb la mateixa categoria.