MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 IMPOST SOBRE L'ICIOl'ICIO

Expedient: X2021000906

 

Ordenança Fiscal núm. 4

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

 

 

Es preveu la modificació de l’article 1:

 

 

Article 1.- FET IMPOSABLE

 

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeix l’obtenció de la llicència d’obra urbanística o sigui aplicable el règim de comunicació prèvia, s’hagi obtingut o no aquesta llicència s’hagi realitzat o no la comunicació prèvia.

 

  • Modificacio_ICIO.pdf
  • Logotip Ajuntament de Vall-llobrega