• Inici
  • Seu electrònica
  • Participació ciutadana en projectes normatius

Participació ciutadana en projectes normatius

L'Ajuntament de Vall-llobrega promou la informació pública i la participació ciutadana en l'elaboració i la revisió de les normes i els reglaments de competència d'aquest Ens Local, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Consulta quins són els procediments oberts i el seu estat de tramitació, així com en quins moments i de quina manera pots participar-hi donant la teva opinió i fent les teves propostes i suggeriments. 


ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES

ORDENANÇA FISCAL NÚM.11 REGULADORA DE LES TAXES PER SERVEIS DE CEMENTIRI

ORDENANÇA FISCAL NÚM.5 REGULADORA DE IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

ORDENANÇA FISCAL NÚM.7 REGULADORA DE LA TAXA PER A REALITZACIÓ D'ACTIVITATS JURIDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

Reglament del servei del cementiri municipal de Vall-llobrega

Logotip Ajuntament de Vall-llobrega