• Inici
  • Seu electrònica
  • Participació ciutadana en projectes normatius

Participació ciutadana en projectes normatius

L'Ajuntament de Vall-llobrega promou la informació pública i la participació ciutadana en l'elaboració i la revisió de les normes i els reglaments de competència d'aquest Ens Local, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Consulta quins són els procediments oberts i el seu estat de tramitació, així com en quins moments i de quina manera pots participar-hi donant la teva opinió i fent les teves propostes i suggeriments. 


ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES

ORDENANÇA FISCAL NÚM.11 REGULADORA DE LES TAXES PER SERVEIS DE CEMENTIRI

ORDENANÇA FISCAL NÚM.4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

ORDENANÇA FISCAL NÚM.5 REGULADORA DE IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

ORDENANÇA FISCAL NÚM.7 REGULADORA DE LA TAXA PER A REALITZACIÓ D'ACTIVITATS JURIDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

Reglament del servei del cementiri municipal de Vall-llobrega

Logotip Ajuntament de Vall-llobrega