• Ajuntament de Vall-llobrega

  Ajuntament de Vall-llobrega

  Coneix tots els equipaments municipals
 • Consultes les actes del Ple

  Consultes les actes del Ple

  Els acords del Ple a la teva disposició
 • Coneix el poble

  Coneix el poble

  Llocs d'interès

Aprovació inicial del projecte de l'obra de la Plaça dels Països Catalans

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Vall-llobrega en sessió de data 7 d’octubre de 2021 ha aprovat inicialment el projecte de l’obra de la plaça dels països catalans amb un pressupost d’execució per contracta de 205.371,96 euros (IVA no inclòs), redactat per encàrrec de l’Ajuntament de Vall-llobrega a l’empresa Tourism Business Builders, SL. D’acord amb el que preveu l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’exposa al públic pel termini de trenta dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i formular les al·legacions que considerin oportunes

Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat cap reclamació l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.

L’Alcalde,

Rufino Guirado Iruela

Vall-llobrega,

Logotip Ajuntament de Vall-llobrega