• Inici
  • El poble
  • Notícies
  • Projecte d'urbanització d'acabament del Polígon III del sector industrial i de serveis portuaris.

Projecte d'urbanització d'acabament del Polígon III del sector industrial i de serveis portuaris.

Aprovat inicialment per la Junta de Govern en sessió de data 15 de març de 2019 el "Projecte d'urbanització d'acabaments del Polígon III del sector industrial i de serveis portuaris", promogut per L'INCASÒL, de conformitat amb els art. 89.6 i 119.2.c, del Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació del BOP, al diari El Punt Avui, al tauler i a la web municipal per tal que durant l'esmentat termini s'hi puguin formular al·legacions i reclamacions.

L'Alcalde 

Rufino Guirado Iruela

Download Projecte_INCASOL_Poligon_III.pdf
Logotip Ajuntament de Vall-llobrega