LLAR D'INFANTS. PRE-INSCRIPCIONS 2019-2020

PRE-INSCRIPCIONS CURS 2019-2020

Presentació sol·licituds: del 13 al 24 de maig del 2019

Llista baremada: 4 de juny de 2019

Període de reclamacions: Del 5 a l'11 de juny de 2019

Sorteig: entre el 12 i el 14 de juny de 2019

Llista definitiva dels alumnes admesos: 18 de juny de 2019

Matriculació: Del 12 al 26 de juny de 2019

Documentació que cal portar:

  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària
  • Original i fotocòpia del llibre de família
  • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor

Per justificar els criteris de prioritat:

  • Documentació que acrediti ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció
  • Còpia del contracte laboral o certificat emès per l'empresa on s'especifiqui l'adreça de treball
  • Fotocòpia del certificat de disminució del Departament d'Acció Social Ciutadana o l'ICAM sempre que hi ha una discapacitat igual o superior al 33%
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental
  • Informe mèdic oficial amb el diagnòstic de malaltia crònica
Logotip Ajuntament de Vall-llobrega