• Inici
  • El poble
  • Notícies
  • APROVACIÓ INICIAL PLA PARCIAL PPU-3 "COSTA BRAVA CENTRE"

APROVACIÓ INICIAL PLA PARCIAL PPU-3 "COSTA BRAVA CENTRE"

ANUNCI

Aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de 10 de gener de 2020 el Pla Parcial i Urbanístic del Sòl Urbanitzable delimitat PPU-3 "Costa Brava Centre" i de conformitat amb els articles 85 del Text Refós de la LLei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informaciópública pel termini de 30 dies a comptar des de la data de l'última publicació en BOP de Girona, en el DOGC o el rotatiu El Punt Avui.

Durant dit termini podrà ser examinat pe quansevol interessat en les dependències municipals o a la pàgina web perquè es formuli les al·legacions que s'estimin pertinents.

Vall-llobrega, 6 de febrer de 2020

L'Alcalde

Download MEMORIA_I_NORMES_def_signat.pdf Download PI-3_ESTRUCTURA_PROPIETAT_s.pdf
Logotip Ajuntament de Vall-llobrega